Premodern tidningsdistribution

      Hem     Bakgrund     Lucifers blogg     Pressröster     Om                English    
      Avsikten med de här sidorna är att fritt uttrycka tankar om Premo. Om demokrati och inflytande.
      Om tillståndet i landet.    Följ med på vår helvetesvandring i Dantes fotspår...


Gärna cirkus,
men först rejäl lön!

Tillåt mig presentera Premo, alias premodern tidningsdistribution:
På företagets lokala anslagstavlor kan man teckna sig för biljetter till cirkus Brazil Jack i höst. Det är väl tänkt att vi ska skratta åt clowner tillsammans med företagets chefer. Det kunde möjligen låta som ett trevligt initiativ om det inte vore för den trettioprocentiga lönesänkning som just drabbat mig och mina arbetskamrater som en snyting.

Vi är omkring femtio personer som delar ut morgontidningar och tidskrifter till abonnenter i stadsdelen Vasastan i Stockholm. Utdelningsdistrikten för varje bud omfattar ett eller ett par kvarter.
   Den 13 december 2009 presenterade Premo genom regionchef Michael Stenlund detaljerna i en omorganisation av utdelningen. Dittills hade utdelningsdistrikten schemalagts till i genomsnitt 1¾ timme. Erfarna bud gick två sådana s.k. trakter per natt på i snitt 3½ timme. I den nya organisationen fick ett bud en trakt på i genomsnitt 2½ timme. Förlusten blir alltså 1 timme per natt eller 28 %, med motsvarande neddragning av lönen. För de bud som arbetat sju dagar i veckan blir lönesänkningen än mer dramatisk: 39 % i genomsnitt. Det handlar om 3.000 – 5.500 kronor mindre per månad.
   Konsekvensen av försämringen av arbetsvillkoren är att den a-kassegaranti som många kvalificerat sig för, inte längre ens principiellt är möjlig för någon. Vi är alla utkastade ur detta trygghetssystem. Med detta har omorganisationen blivit en politisk utmaning av första rang, som borde gett Premo kalla fötter.

Men hur kunde det gå så här illa? Tidigt bad vi företaget att få bilda en referensgrupp som skulle få del av planläggningen och där vi skulle kunna ge våra erfarenheter och på så sätt påverka utformningen av det nya systemet. Efter en tid fick vi veta att något sådant inte var aktuellt inom Premo.
   När de drabbande detaljerna i omorganisationen så småningom presenterades efterlyste vi Premos motiv för omorganisationen – varför denna kraftiga försämring av våra arbetsvillkor? Regionchefen framförde det sanslösa påståendet att ”omorganisationen tillkommit för att tillfredsställa budens önskemål”.
   Ett halvår senare förklarade Premos vd, Joakim Sundh: ”Som ni säkert förstår så skulle vi inte genomföra en förändring så stor som denna om vi inte såg oss tvingade till det av ekonomiska skäl.” Vi skulle alltså ta Sundhs påstående för självklart: it’s the economy, stupid! Men vi gav oss inte. På ett möte med driftchefen efterlyste vi den ekonomiska kalkylen. Han svarade att det handlar om detaljer i transportplanen och att detta bara kan tas upp i Premos styrelse, där fackets representant sitter under tystnadsplikt.
   Vi försökte slutligen själva beräkna den ekonomiska effekten av omorganisationen vid vår filial. Den pekar på en vinst för Premo på 3 - 4 %, vilket enskilda bud alltså får betala med en lönesänkning på 30 - 40 %. Vi fick vidare fram att vinsten inte kommer från ett effektiviserat traktsystem. I stället rör det sig om en ogenerad tidsstöld: på filialen packas samma mängd tidningar som tidigare, men det noteras till en kortare tid.

Vi har alltså på alla sätt försökt komma till tals med företaget, men ständigt misslyckats - vad är det som pågår? Betrakta ytterligare en detalj i något som förefaller bilda ett mönster. Nyligen meddelade driftchefen att ”på grund av den stora nedgången i upplagan under sommarperioden kommer vi att reducera traktarbetstiden med 5 minuter per timme på vakanta trakter.” Ytterligare 8 % lönesänkning.
   Det ser ut som ett brott mot gällande avtal, eftersom avtalet inte baseras på upplagestorlek. Men någon förhandling med facket kring detta komplex inväntas inte. Premo kör på som om facket inte fanns. Frågan som måste ställas är: hur kan ett företag som Premo introducera radikalt försämrade arbetsvillkor utan att säga upp gällande avtal? Och varför kan facket inget göra? Jämför med följande mål i arbetsdomstolen 1984. Det gäller en tvist mellan Kommunalarbetarförbundet och Malmöhus läns landsting. Vid en omorganisation på ett sjukhus blev tjänstgöringstiden för heltidsanställd personal 93 procent av heltidstjänstgöring. Domstolen fann att arbetsgivaren obehörigen skilt arbetstagarna från deras heltidsanställningar. Arbetsgivaren ålades därför att betala skadestånd till arbetstagarna och förbundet.
   Av domstolsprotokollet framgår det: i en lönetvist med arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling med den fackliga motparten. Om tvisten då inte löses ska arbetsgivaren väcka talan inför arbetsdomstolen. Detta är i korthet den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Vår arbetstidsförkortning är mycket värre än Malmöfallet: en nedgradering från 50 - 60 % till 37 % av heltid. Jag har inte hört att Premo kallat till förhandling. Och alltså inte heller att facket har framfört våra motkrav som företaget sedan avvisat och väckt talan mot i arbetsdomstol. Den enda slutsats vi tycker oss kunna dra av detta är att det saknas lagliga möjligheter att stoppa Premos ångvält.
   Den svenska modellen? Den har Premo brutit sönder, både till andan och bokstaven. För oss har företaget förverkat all moralisk rätt i situationen. Säg mig vilken rätt vi har gentemot Premo.

     / Lasse Rabenius, tidningsbud      //2010.0711


Kontakt:     lucifer@rabenius.eu