Premodern tidningsdistribution
      Hem    Bakgrund     Lucifers blogg     Pressröster     Om                English    

Synpunkter på traktomläggningen

PM till
   Arbetsmiljöundersökning på filial Matteus
   /Lasse Rabenius, 2009.1013

Problemet. Premos sätt att genomföra traktomläggningen har skapat irritation på filialen. Eftersom endast vaga uppgifter har nått oss som jobbar med själva utdelningen av tidningarna, har en mängd rykten florerat. Ändå får man förmoda att vårt arbete och vår inkomst kommer att påverkas starkt av omläggningen. Den osäkerhet som omger hela projektet skapar dålig arbetsmiljö. Några reagerar med hätskhet, andra resignerar. Så vad är problemet och hur kan det avhjälpas?

Arbetsmiljön allmänt sett. Vi bud har en känsla av att ledningen egentligen inte känner till villkoren för utdelningen av tidningar. Eller hur vi reagerar på dem. Ni känner väl till arbets­momenten, men inte vad det innebär att utföra dem, oväntade komplikationer, och att leva med dem.

En annan tänkbar omständighet för bristen på information kan vara att ledningen bestämt sig för en omläggning av visst slag och det oavsett vad buden tycker i saken. I så fall är budens irritation något att helst blunda för. Och i så fall är våra synpunkter och våra arbetsvillkor förstås mindre intressanta.

Arbetsplatsinflytande. Jag trodde det idag fanns en etablerad modell för arbetsplatsinflytande. Det har sedan länge talats om demokrati på arbetsplatsen. Det skulle handla om att man lokalt, här på Matteus, diskuterade hur en omläggning skulle kunna genomföras, förslagsvis i en referensgrupp. Här skulle budens erfarenheter kunna tas till vara, likaväl som företagets ekonomiska ramar presenteras; och på så sätt bli en del i ett förändringsarbete. Detta förefaller vara ett normalt arbetssätt på åtminstone vissa (tjänstemanna)företag. Jag vill se det infört också på Premo. Vi känner till trakterna och skulle kunna ge synpunkter på en ny indelning, peka på de krav den ställer på utkörning och distributionen av tidningar, etc.


Lägg till handlingsplan
1. Tillsätt en referensgrupp på Matteus som diskuterar ett underlag för traktomläggningen och som kommer med synpunkter på det.
2. Premo förser referensgruppen med ett underlag för traktomläggningen.
3. Premo utser en kontaktperson i ledningen som referensgruppen rapporterar till.


INBJUDAN TILL VD JOAKIM SUNDH ATT BESÖKA MATTEUS FILIAL /2010.0314

UPPROP

I fredags förra veckan presenterades det nya entraktsystemet för oss som arbetar på Matteus filial. Vi hade hoppats få behålla våra arbetstider. Idag ligger tiden för partrakter på igenomsnitt 3,5 timmar. I det nya förslaget föreslås trakterna få i genomsnitt på 2,5 timmar. Det betyder en lönesänkning på 29%. För dem som idag arbetar 7 dagar per vecka och i det nya kontraktet måste gå ner till 6 dagar per vecka betyder det en ytterligare lönesänkning, till sammanlagt 39%.
      Vi rör oss med månadslöner på i snitt 13.324 kr som skulle sänkas till 8.157 kr. Vi vet inte vad du tjänar per månad, men har svårt att tro att vem som helst skulle klara en lönesänkning på 40%. I vårt fall rör vi oss med små livsmarginaler.
      Vi har svårt att förstå varför Premo önskar sänka våra inkomster på detta sätt. Det finns inga motsvarande ekonomiska vinster för Premo att hämta på förändringen (vi bortser från en effektivitetsvinst på under 10%). Lönemassan är i stort sett oförändrad. Som vi förstår situationen vore det möjligt för Premo att konstruera våra trakttider så att det inte innebär några ekonomiska förluster, varken för oss eller Premo.
      Vi som arbetar här är lojala mot de krav arbetet ställer på att abonnenter ska få sin tidning varje morgon. Vi försöker lösa de problem som kan uppstå vid snö och kyla, liksom svårforcerade portar, strejkande hissar och abonnenter som uppgett fel adress. Den lojaliteten kan Premo snabbt förlora. Hos många finns en stor osäkerhet och frustration.
      Vi önskar alltså få våra frågor besvarade av de ansvariga för traktomläggningen. Vi inbjuder därför dig Joakim Sundh, ytterst ansvarig för Premo, att komma till vår filial.. Snarast / kontakt: Lasse Rabenius 08-650 66 60 ra@minpost.nu

Undertecknare på Matteus filial
40 namnteckningar

------------------------

SVAR från vd Joakim Sundh, 2010-03-17

Jag vill meddela att jag har mottagit och läst skrivelsen från Matteus filialen.
      Jag delar inte fullt ut de slutsatser ni drar i dokumentet och som ni säkert förstår så skulle vi inte genomföra en förändring så stor som denna om vi inte såg oss tvingade till det av ekonomiska skäl.
      Jag delar helt och fullt er syn på budkåren som både mycket kompetent och lojal och jag tycker att ni gång på gång visar vilken duktig yrkeskår ni är.
      Självklart ska ni få svar på de frågor ni har kopplat till omläggningen, Hans Wretman – Distributionschef och Björn Mathisen – Driftchef kommer att besöka er under nästa vecka för att besvara era frågor.

upprop

Joakim,
tack för ditt snabba svar.
Vi välkomnar Wretman-Mathisen.
Många hade önskat se dig på filialen.
Låt mig ge en kort replik som gör att du bättre förstår läget på filialen.

Det gäller din utsaga:
som ni säkert förstår så skulle vi inte genomföra en förändring så stor som denna om vi inte såg oss tvingade till det av ekonomiska skäl
Skälet till vår inbjudan var att vi inte förstår detta.  Jag ska utveckla..

1..Vid presentationen av traktomläggningen nämndes inte främst ekonomiska skäl. Inget tal om utebliven vinst för Premo. Under den här processen har vi ständigt varit underinformerade och hänvisade till rykten och därför fått gissa oss till era kalkyler. Lägg till detta att Premos ledning avvisat vårt förslag att göra oss delaktiga av förändrings­processen. Då är det inte renhårigt att för oss framställa ”ekonomiska skäl” som något för alla självklart och underförstått.
2..Vårt motstånd mot trakt­omläggningen beror på den oacceptabla löne­sänkningen:  i snitt 30-40%. Om det funnes ekonomiska skäl för detta är det rimligt att finna kostnadsbesparingar på fler ställen än hos oss. Men andra filialer drabbas inte generellt på detta sätt. Och hur är det med din egen lönesänkning – 30%?  Att vi utan vidare ska förstå att lönesänkningen måste genomföras av tvingande ekonomiskt skäl är att begära för mycket. Det förstår du säkert.
3..Det exempellösa i denna lönesänkning framgår av följande: ingen av oss kommer längre att kunna vara med i någon A-kassa. Att på detta sätt ställa oss utanför ett samhälleligt trygghets­system är ett mått på det oskäliga i den föreslagna omläggningen.

Det är problem av detta slag vi önskar få förklarade. Av Wretman-Mathisen eller av dig.
UTLYSNING AV EN FIKTIV*

ENDAGS-STREJK PÅ MATTEUS
MOT DET NYA TRAKTSYSTEMET

LÖRDAG 24 APRIL 2010
utanför filialen start kl. 02:00

Premo, Pressens Morgontjänst, har konsekvent och hänsynslöst drivit igenom ett nytt traktsystem för distribution av tidningar. Det ger erfarna tidningsbud på Matteus en lönesänkning på i genomsnitt 25-35 %. Vår arbetstid blir samtidigt så liten att vi inte uppfyller kraven för att få tillhöra arbetslöshetskassan – man har slängt ut oss ur ett av samhället uppbyggt trygghetssystem.

Vi har erbjudit oss att bidra med våra råd och erfarenheter till traktomläggningen. Vi har föreslagit en referensgrupp för vår filial. Premos ledning har blankt avvisat förslaget. En sådan grupp hade varit den naturliga ordningen på vilken annan arbetsplats som helst.

Vi har gjort vad vi kunnat för att till Premo ändå framföra våra synpunkter på omläggningen. Vi har även haft hjälp av facket, men också facket har mött ett kompakt motstånd (och t.o.m blivit utskällt). Så här beter sig inte en civiliserad part på arbetsmarknaden.

DET ÅTERSTÅR FÖR OSS BARA ATT PROTESTERA
MOT PREMO MED EN FIKTIV STREJK.

VI KRÄVER ETT TRAKTSYSTEM SOM ERBJUDER
  MINST 3 TIM/DAG FÖR DEM SOM SÅ ÖNSKAR
  EN TRANSPORTPLAN SOM TILLGODOSER DETTA

-------------------------------------------
* En regelrätt strejk vore olaglig.
Strejken genomförs därför fiktivt,
d.v.s endast som en markering.PROGRAMMET LÖRDAG DEN 24 APRIL


  KL.       PROGRAM

  02:00     SAMLING PÅ GÅRDEN UTANFÖR FILIALEN

  02:15     TAL TILL PREMO

  02:30     MINGEL OCH KAOS

  02:45     INVIGNING AV MATTEUS NYA PORTAL

  03:00     FIKTIONEN AVSLUTAS. VERKLIGHETEN INTRÄDER.


/programkommittén ’Dante’RAPPORT OM FIKTIV STREJK PÅ PREMO/
MATTEUS FILIAL

Frågor: Pär Karlsson
Svar: Lasse Rabenius
datum: 2010.0425

I som här inträden, låten hoppet fara!
1. Varför 'strejkar' ni?
Det är ingen regelrätt strejk – vi har valt att i stället genomföra en fiktiv strejk. Man kunde tycka att det finns skäl att gå ut i en vild strejk. För Premo (Pressens Morgontjänst) har självsvåldigt drivit igenom ett nytt distributionssystem som ger oss i snitt 25 till 35 % mindre i lön. De har gjort det på ett hänsynslöst sätt. Driftchefen Björn Mathisen deklarerade öppet att Premo har arbetsgivarens rätt att genomdriva omorganisationen och det utan att behöva bry sig om konsekvenserna för oss. Nyordningen har helt enkelt inte varit förhandlingsbar. Facket har i alla fall inte kunnat få grepp om motparten. Vi förstår inte hur det är möjligt för Premo att genomdriva en sådan katastrofal lönesänkning utan att ens behöva säga upp gällande avtal. Situationen är mycket oklar för oss. Premo marscherar på, facket kan inget göra. Hade det här inträffat i England hade det räckt med att en majoritet av oss i en omröstning velat gå ut i en legal strejk. Det säger i alla fall en kompis med facklig erfarenhet utifrån till mig – vi har många med utländsk bakgrund här. En sådan möjlighet hade behövts i det här läget när arbetsgivaren bryter mot allt förnuft. Nä, vi känner oss helt maktlösa.

2. Vad gjorde ni då, vad är en fiktiv strejk?

Vi kunde inte bara låta nyordningen passera. Vi ville åtminstone markera ett missnöje. Så vi hade ett möte utanför lokalen dagen, eller natten, då det nya systemet skulle börja tillämpas. Jag höll ett kort tal där jag sammanfattade vad som hänt och våra känslor för det.
Lite allmänt mingel med fika och varmt att dricka, det var ganska kallt. Sen lite happening, en invigning av Matteus (arbetsplatsen) nya portal. Eftersom ingen med artistisk talang anmälde sig, tog jag en spritpenna och skrev på porten: I som här inträden, låten hoppet fara. Kanske du känner igen orden? Det är Dantes, poeten från 1300-talet. Han påstår att orden stod över portalen till helvetet. Jag tyckte de passade. Och så avslutade vi fiktionen – jag bjöd folk att gå genom portalen för att påbörja helvetesvandringen.

3. Vad händer nu?
Det vete fan. Många knyter näven i byxfickan och snackar om att Premo får igen för all skit i höstens avtalsrörelse.


till hemsidan
Kontakt:     lucifer@rabenius.eu